Avrupa Hekimhanlılar Derneği Tüzügü

1. DERNEĞİN ADI, BULUNDUĞU YER ve ÇALIŞMA ALANI
Adı:​​Avrupa Hekimhanlılar Derneği
Bulunduğu yer:​Rödermark
Çalışma alanı:​Almanya ve Avrupa ülkeleri

2. DERNEĞİN AMAÇLARI
2.1. Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan Hekimhanlılar arasında iletişim ağı oluşturup sosyal bağları geliştirmek ve birliktelik sağlamak.
2.2. Almanya ve Avrupa’da yaşayan Hekimhanlıların yaşadığı topluma uyum sağlamaları için eğitim, dil, kültür vb. alanlarda çalışmalar yapmak. Ancak, Almanya dışındaki Avrupa ülkelerinden herhangi birinde bu hizmetin verilebilmesi için o ülkede en az 10 üyesinin bulunması gerekmektedir.
2.3. İnsanların toplum içerisinde dostça yaşamasını sağlayan sosyal ve kültürel değerlere sahip çıkmak ve bu değerleri yeni yetişen kuşaklara aktarmak.
2.4. Derneğimizin amaçları doğrultusunda, Almanya’da ya da diğer ülkelerde kurulmuş olan derneklerle işbirliği ve dayanışma içerisinde olup, uygun koşullarda birlikte hareket etmek.
2.5. Kültürümüzün yaşatılıp geliştirilmesi, çevre bilinci oluşturulması ve Hekimhan’ın güzelleştirilmesi için diğer Hekimhan dernekleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yapmak.
2.6. Doğal afet durumlarında (deprem, sel, yangın vb.) zarara uğrayan insanlara yardımcı olmak. Gerekirse bu amaçla kampanyalarla bağış toplamak.
2.7. Hekimhan ile uygun görülen Avrupa şehirleri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına ve bu ilişkinin devamının sağlanmasına katkı sunmak.
2.8. Engelliler yararına her türlü yardım faaliyetlerde bulunmak.

3. DERNEĞİN FALİYET ALANI
3.1. Dernek, yukarıda belirtilen amaçlara ulaşabilmek için toplantılar, seminerler, kurslar, eğlenceler ve geziler düzenleyebilir. Festivallere katılabilir. Kamuoyu ve üyelerine yönelik bilgilendirme çalışmaları yapabilir. Bunun gerçekleşebilmesi için basın ve yayın organlarından faydalanabilir ve gerekirse kendisi de broşür, gazete, v.s. çıkarabilir.
3.2. Almanya’da yeni çıkan yasalar ve üyelerini ilgilendiren diğer uygulamalar konusunda, konuya vakıf uzmanlar çağırarak seminer ve toplantı şeklinde üyelerini bilgilendirme çalışmaları yapabilir.
3.3. Amaçlarına ulaşabilmek için gerek gördüğü kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur.
3.4. Dernek adına internet sitesi kurmak için çalışmalar yapar.
3.5. Hekimhan`ı tanıtıcı ve derneğe gelir sağlayıcı faaliyetlerde bulunur. Takvim çıkarmak, resim yapmak, kitap yazmak, sergi açmak vs.

4. KAMU YARARI
4.1. Dernek Almanya için geçerli kamu yararı yönetmenliğine göre, yalnızca ve doğrudan kamu yararı amacıyla çalışmalar yapar.
4.2. Dernek gelirleri sadece tüzükte belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılır.
4.3. Dernek üyeleri ve yöneticileri çalışmalarından dolayı dernek gelirlerinden hiçbir pay alamazlar, maddi menfaat sağlayamazlar.
4.4. Tüzüğe uygun faaliyetler için yapılan harcamalar derneğin bütçesinden karşılanır.

5. ÜYELİK, ÜYELERİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve derneğin amaçlarını benimseyen herkes üye olabilir. Üyeler eşit haklara sahiptir.
5.2. Üyeliğe başvuru yazılı olarak yönetim kuruluna yapılır. Yönetim kurulu başvuruyu en geç 3 ay içinde görüşerek karara bağlar ve neticeyi başvurana yazılı olarak bildirir. Üyeliğe kabul edilen kişi ilk genel kurulda üyelere tanıtılır.
5.3. Derneğe üyelik başvurusu kabul edilmeyen kişi en geç dört hafta içerisinde yazılı itirazda bulunabilir. Yönetim kurulu itiraza olumsuz karar verdiğinde kabul edilmeme gerekçesini genel kurulda açıklar. Genel kurul gerekçeye rağmen bu kişiyi üyeliğe uygun görürse derneğe üye edebilir.
5.4. Üyelik, üyenin yazılı istifası, ölümü, yönetim kurulu ve genel kurul kararı ile sona erer.
5.5. Yönetim kurulu derneğin amaçlarına aykırı hareket eden, zarar verici faaliyetlerde bulunan üyeyi dernekten ihraç edebilir. Üyelikten ihraç edilen üye, Genel kurul nezdinde itiraz hakkına sahiptir. Ancak, genel kurula kadar hiçbir görev alamaz, görevli ise görevi ihraçla birlikte sona erer.
5.6. Üye, isteği dahilinde en az 3 (üç) ay önce yazılı olarak istifa edebilir. İstifasından dolayı geriye dönük aidat ödemesi yapılmaz! Bir yıl süreyle aidat ödememiş olan üyeye yönetim kurulu birer ay süreyle iki uyarıda bulunur. Buna rağmen aidat ödemeyen üyenin üyeliği otomaotik olarak düşer.
5.7. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
5.8. Aylık aidat miktarı genel kurulun alcağı kararla belirlenir.

6. DERNEĞİN ORGANLARI:
Genel kurul
Yönetim kurulu
Denetim Kurulu

7. GENEL KURUL
7.1. Genel kurul dernek üyelerinden oluşur. Yılda bir defa toplanarak yönetim ve denetim kurulunu seçer.
7.2. Olağanüstü genel kurul yönetim kurulunun kararı veya üyelerin dörtte birinin yazılı isteği ile toplanır. Üyelerin genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırma istemi yazılı olarak yönetim kuruluna verilir. Yönetim kurulu yazıyı aldıktan sonra en geç iki ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırır.
7.3. Genel kurul toplantılarının yeri, tarihi ve gündemi saptanarak üyelere en az dört hafta önceden yönetim kurulu tarafından yazılı olarak bildirilir.
7.4. Genel kurul toplantıları gerek görüldüğünde Avrupa’nın değişik ülkelerinde yapılabilir.
7.5. Genel kurul, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması halinde toplanır. Salt çoğunluk yoksa, toplantı aynı gün ve yerde, aynı gündemle iki saat sonra salt çoğunluk aranmaksızın ancak, üye tam sayısının en az dörtte birinin hazır bulunması kaydıyla yeniden yapılır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.
7.6. Genel kurulda seçme ve seçilme hakkı aidat ödeyen üyelerindir.
7.7. Genel kurul, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan divan tarafından yönetilir. Divana o andaki yönetim ve denetim kurulu üyelerinden aday gösterilemez.
7.8. Genel kurulun görevleri
7.8 - 1. Gündemin onaylanmasına,
7.8 - 2. Yönetim kurulunun yıllık çalışma raporunun kabulune,
7.8 - 3. Yönetim ve denetim kurullarının aklanmasına,
7.8 - 4. Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimine karar verir.
7.8 – 5. Dernek tescil olana kadar tüzükdeki mahkemenin öngördüğü değişiklikleri yönetim kurulu yapar. Dernek tescil olduktan sonra tüzük değişikliklerinin yapılması için genel kurula katılan üye sayısının 2/3 çoğunluğunun onayı gerekmektedir.

8. YÖNETİM KURULU
8.1. Yönetim kurulu derneğin yürütme organıdır. Genel kurul tarafından seçilen, 1 başkan, 2 başkan yardımcısı, 1 muhasebeci, 1 yazman, 4 asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur.
Yönetim kuruluna aday olabilmek için dernek üyesi olmak gerekir.
8.2. Başkan, başkan yardımcıları, sayman ve yazman genel kurul tarafından tek tek seçilir, asıl ve yedek üyeler blok liste halinde seçime gider en çok oyu alan ilk dört kişi asıl onu takip eden 3 kişi de yedek üye sıfatını kazanır. Seçimlerin gizli oyla yapılmasını isteyen üye yoksa açık oylama yapılır.
8.3. Yönetim kurulu 1 (bir) yıl için seçilir.
8.4. Genel kuruldaki seçim sonuçlarını en geç altı hafta içerisinde ilgili makamlara bildirir.
8.5. Yönetim kurulu, en az üç ayda bir defa başkanın yönetiminde, başkan olmadığıı zaman başkan yardımcılarından birinin yönetiminde toplanır. Yönetim kurulu kararları salt çoğunlukla alınır. Oylama dengede kalırsa başkan iki oy hakına sahiptir. Her toplantıda mutlaka tutanak tutulur.
8.6. Yönetim kurulu’nun görevleri şunlardır:
8.6 - 1. Derneğin çalışmalarını amaçları doğrultusunda, genel kurul kararlarına uygun olarak yürütür.
8.6 - 2. Yasaların emrettiği bütün kayıtları, üye kayıt defterini, gelir-gider hesaplarını ve demirbaş defterini tutar.
8.6 - 3. Üyeliğe yeni alınacak ve üyelikten çıkartılacaklar için gerekli işlemleri yapar.
8.6 - 4. Denetim kurulu çalışmaları için gerekli kolaylıkları sağlar.
8.6 - 5. Genel kurul toplantısı için gerekli organizasyonu yapar.
8.6 - 6. Genel kurul için çalışma raporu hazırlar ve gerekli açıklamalarda bulunur.
8.6 - 7. Bağışları kabul ya da reddeder.
8.6 - 8. Derneği dışarıya karşı, Alman Medeni Kanunu’nun 26. maddesine göre başkan, başkanın olmadığı durumlarda başkan yardımcıları yanlız veya beraber temsil eder.
8.7. Yönetim kurulu amaçlarını gerçekleştirmek için yönetim veya üyeler arasından seçeceği kişilerden çalışma grupları oluşturup çeşitli görevler verebilir.

9. DENETLEME KURULU
9.1. Denetim kurulu, derneğin denetim ve danışma organıdır. Genel kurul üyeleri tarafından aksi istenmedikçe açık oyla ve 1 (bir) yıl için seçilir. Yönetim kurulu için geçerli olan seçim yöntemi denetleme kurulu için de geçerlidir. Üç asıl, iki yedek üyeden oluşur. Kurul kendi arasında bir başkan seçer.
9.2. Denetleme kurulu, yönetim kurulunun gelir-giderlerini ve tüm çalışmalarını iki hafta önceden haber vermek kaydıyla yılda en az iki defa denetler. Bu yönde hazırlayacağı raporu genel kurula sunar.
9.3. Yönetim kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunur. Tüzüğün kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirir.

10. MALİ HÜKÜMLER:
10.1. Üç yüz Euro’yu geçen dernek paraları en geç iki hafta içerisinde derneğin banka hesabına yatırılır. Bankadan para çekme, başkan ve saymanın veya başkan yardımcıları ile saymanın birlikte imzalarıyla mümkündür. Üç yüz Euro’yu aşan harcamalarda yönetim kurulunun kararı gerekir.
10.2. Tüm gelir ve giderler sayman tarafından makbuz ve belgeleri saklanarak, sıra numarasıyla hesap defterine işlenir. Sıra numaralı ve dipkoçanlı ya da kopyalı makbuz bastırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Derneğin para ya da mal varlığını kötüye kullanan yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından mahkemeye verilir.

11. DERNEĞİN FESHİ
Derneğin feshi yalnız salt çoğunluğun sağlandığı genel kurul toplantısında üyelerin dörtte üçünün alacağı kararla mümkündür. Derneğin feshi gündem maddesi olarak üyelere önceden bildirilir.
Genel kurul derneğin feshine karar verirken, dernek borçlarını ödedikten sonra kalan malvarlığını derneğin amaçlarını gözönünde bulundurarak bir sosyal yardım kurumuna bağışlar.

12. DERNEĞİN KURULUŞU
Bu tüzük ile “Avrupa Hekimhanlılar Derneği” ……………………….. tarihinde kurulmuştur.
Resmi kayıtlı olarak “e.V.” olabilmesi için Langen Sulh Mahkemesi’ne bildirilecektir.